Finančni balonček
Bubble
Beta
 • Beta (ß) v trgovalskem svetu pomeni TVEGANJE, kako spremenljiva je neka delnica. Beta pove, kaj dela določena delnica v primerjavi s širšim trgom, Ponavadi je to index, v primeru ZDA je to ponavadi index S&P 500. Števlika pomeni ali se delnica giblje podobno kot širši nabor delnic, se giblje manj (je manj spremenljiv) ali se giblje bolj (je bolj spremenljiv). Lahko se giblje tudi zrcalno od širšega trga. Beto lahko določimo tudi za celoten portfolio. 
Beta
 • Predvidimo, da je črna linija širši trg oziroma indeks S&P 500. S&P 500 ima beta 1. Rdeča črta, ki se močno prilega črni ima beto okoli 1, lahko nekoliko manj ali nekoliko več. Giblje se približno tako kot trg. Modra črta je bolj spremenljiva. To pomeni, da je beta večja od 1, ker se giblje bolj kot indeks. Zelena črta je pa manj spremenljiva, se giblje manj kot indeks in ima beto nižjo od 1. Beta je lahko tudi negativna, kar pomeni, da se črta giblje zrcalno. Beta 2 pomeni, da se delnica giblje za dva kratno razdaljo indeksa. Torej, če se cena indeksa v določenem obdobju zviša za 10%, se bo cena delnice povišala za 20%. Če bo cena indeksa za 10% padla, se bo cena delnice znižala za 20%. Ko je beta nižja od 1, recimo 0,5, se bo cena delnica ob 10% spremembi indeksa spremenila za 5%. Torej z beto lahko predvidimo, za koliko se bo spremenila cena naše delnice, če predvidimo, da se bo indeks spremenil za določeno število odstotkov. Če predvidimo, da se bo indeks pri beti 1,8 povečal za 10%, se bo cena delnice povečala za 18%. Beta nam pomaga pri izbiri delnice, ki jo želimo dodati v naš portfelj. Ko je trg v pozitivnem trendu, hočemo v portfeljju delnice z visoko beto. Tako bomo dosegli večji donos, kot nam ga ponuja indeks. Ko je trg v padajočem trendu, teh delnic nočemo in jih zamenjamo za delnice z nizkim beta ali celo negativnim. Beta nam pomaga tudi pri sestavi našega portfelja. V portfelju hočemo imeti delnice z visokim beta, z nizkim beta in z negativnim beta. Tako dosežemo uravnotežen portfelj. 
 • Vendar pa beta ni napovedovalec, kam se bodo cene delnic gibale v prihodnosti. Podatek se nanaša na preteklo gibanje cen delnic in indeksa in na podlagi tega lahko predvidimo prihodnje obnašanje delnice. Vendar preteklost nam ne kaže vedno obnašanja v prihodnosti.
 • Beto lahko izračunamo za različna obdobja. Zato na različnih portalih lahko najdemo ralične vrednosti. Vse vrednosti so prave, odvisno je samo za kako dolgo obdobje potrebujete podatek.
 • Beta kaže samo eno stvar: to je obnašanje delnice glede na širši trg, torej kaže kako se obnaša glede na preostali trg. Ne pove nam pa dosti o stanju v panogi.
Stopnice
Stopnice2
Ichimoku Kinko Hyo: Pomen linij
 • Vse linije lahko postanejo podporna ali odporna linija. Ko je trg v pozitivnem se tečaji delnic odbijajo od Tenkan Sena. Ko le tega prbijejo je naslednja podpora Kijun Sen. Če tečaj prebije linijo Kijun Sen, je naslednja podpora Senko Span 1 in Kumo ter zadnja Senko Span 2. Ko tečaj prebije tudi linijo Senko Span 2 in s tem tudi Kumo, obstaja velika možnost, da se trend obrne. Ravno nasprotno velja pri negativnem trendu. Tudi tu se pri korekcijah navzgor tečaji lahko odbijajo od vseh linij in ko prebijejo zadnjo linijo obrambe Senko Span 2 in Kumo, se trend lahko obrne. Velikokrat lahko vidite, da se tudi Chiko Span odbija od ostalih linij. 
 • Sekanje linij med seboj ali s tečajem ima tudi pomemben pomen. Vsaka linija pomeni nekaj dnevno ravnovesje in ko tečaj prečka linijo pomeni, da je bilo ravnovesje porušeno. Zelo velik pomen imata Tenkan Sen in KIjun Sen. Ko Kijun Sen križa Tenkan Sen navzgor pomeni signal za pozitivni trend, ko pa Kijun Sen križa Tenkan Sen navzdol pa to pomeni negativni trend. Poseben pomen ima tudi križanje Chiko Spana in Senko Spana 2. Ko Chiko Span prečka Senko Span 2 lahko pomeni potrditev obrata trenda. O križanjih posameznih linij b več pisanja v nadaljevanju.
Dow Jones
Kvantitativno sproščanje
Kvantitativno sproščanje (QE) je nakupovanje finančnih inštrumentov (delnic, obveznic) na sekundarnem trgu. To izvajajo centralne banke navadno v naprej določenem znesku in v naprej določenem časovnem obdobju. Namen je napolniti denarni sistem z novimi likvidnimi sredstvi v podporo investicijam in posojanju. Pred globalno finančno krizo leta 2008 so bile obrestne mere primarno orodje za stabiliziranje ekonomije. Od 2008 pa je tudi QE postalo alternativno in široko uporabljeno orodje za nižanje obrestnih mer preko kupovanja obveznic. Centralne banke kupujejo različne finančne inštrumente: državne obveznice, podjetniške obveznice, nepremičnine, delnice,... Ko centralne banke kupijo te dobrine, se njihova bilanca stanja poveča, razen če starejši inštrumenti zapadajo hitreje kot pa jih banka centralna kupuje. 
Obrestne mere na obveznice naj bi ob kupovanju obveznic padle, ko jih centralna banka kupuje. V bistvu so obrestne mere takrat ostale nespremnjene ali pa so celo zrasle, kar je pomenilo, da je cena obveznic padla. To je bil popolnoma nasproten rezultat od pričakovanega. Verjetno je v ozadju bolj sentiment invstitorjev kot pa prava mehanika. Ko je ekonomija v težavah, obresti navadno padejo. Pomeni, da se gospodarska rast umirja. Kot odgovor se centralne banke odločijo za posredovanje s kvantitavnim sproščanjem in to tudi objavijo. Investitorji na podlagi napovedi pogosto začnejo s kupovanjem obveznic preden centralna banka začne dejansko izvajati program. Do dneva, ko centralna banka začne s programom, je navadno obrestna mera že dosegla najnižjo vrednost in razpoloženje se izboljša, kar pomeni, da so obrestne mere spet na poti navzgor. 
Ko je leta 2017 FED oznanil, da bo prenehal z nakupovanjem in bo začel zmanjševati mesečne nakupe obveznic ter kasneje s prenehanjem in zaključitvijo QE programa, so obrestne mere padle in cene obveznic pridobile na vrednosti. Investitorji so se tako pozicionirali za konec nakupovalnega QE programa.
TNX_QE_2022-01-13_10-38-12
 • - QE1 december 2008 do junij 2010
 • - QU2 november 2010 do junij 2011
 • - Operation Twist september 2011 do december 2012
 • - QE3 september 2012 do december 2012
 • - QE4 januar 2013 do oktober 2014
 • - QE20 marec 2020 do marec 2022??
Nominalna in realna obrestna mera
 • Veliko ljudi je osredotočenih samo na gibanja na delniških trgih. Delniški trg je samo mnjša sestrična obvezniškega trga. Pogled na obvezniške trge nam pove kaj se dogaja pod pokrovom.
 • Donos (obresti) vsake investicije je zaslužek v določenem časovnem obdobju, najpogosteje je to leto. Torej, če kupimo ameriške državne obveznice za 10.000 USD z 4,5% obrestno mero pomeni, da je donos na to obveznico 4,5%. Pričakovan donos je torej 450 USD ali 4,5% letno ((450 / 10.000)*100 = 4,5%). To je nominalna obrestna mera in se do zapadlosti obveznice ne spremeni. Nominalna obrestna mera je obrestna mera kupona ali obrestna mera obveznice. V nekem času pred zapadlostjo obveznice vlagatelje začne skrbeti stanje v državi in predvidevajo, da država ob zapadlosti ne bo zmožna poplačati 10.000 USD dolga. Predvidevajmo, da bo cena obveznice padla iz 10.000 USD na 9.000 USD. V tem primeru obrestna mera ne bo več 4,5% ampak se zviša na 5% ((450 / 9,000)*100 = 5%). Obrestna mera, ki upošteva trenutno ceno obveznice je trenutna obrestna mera. Nekateri trenutno obrestno mero imenujejo tudi nominalna obrestna mera.
 • Realna obrestna mera upošteva tudi inflacijo. Lahko tudi rečemo, da nam nominalna obrestna mera ne pove kaj dosti. Realna obrestna mera je pomembnejša, ker upošteva tudi stanje v ekonomiji. Če ob predpostavki, da bo pričakovana inflacija v naslednjem obdobju 2%, nadaljujemo z zgornjim primerom. Nominalna obrestna mera je 4,5%, pričakovana inflacija je 2%, torej je realna obrestna mera 2,5%. Realna obrestna mera nam pove kakšen je naš donos glede na gospodarsko rast. Realna obrestna mera je pomemben podatek ker nam pove, koliko dolžniški trg zaupa finančni kondiciji izdajatelja in tudi širšemu okolju ekonomije. Trnutno so obrestne mere zgodovinsko na najnižjih vrednostih, torej nominalne obrestne mere. Če pogledamo realne obrestne mere so celo negativne. Obresti na 10 letno državno ameriško obveznico je okoli 1,75%, pričakovana inflacija pa je okoli 2,5%. Torej so obresti -0,75%. Kljub temu to pomeni, da so ameriške državne obveznice še vedno zelo zaželjene v finančnem svetu, čeprav ti realno gledano ne prinašajo donosa. Realno celo izgubljaš denar, če vanje investiraš. Ameriške državne obveznice se smatrajo kot varna naložba. Obveznice se pogosto uporabljajo kot zavarovanje za bolj tvegane naložbe.
TNX-T10YIE_REALY_2022-01-13_11-42-27
 • Razlog za to, kar se zadnje čase dogaja na delniških trgih, lahko iščemu tudi v negativnih realnih obrestnih merah. Ker so na obvezniških trgih slabi donosi, se veliko denarja prelije na delniške trge, kjer podjetja objavljajo dobre rezultate. Drugi razlog je, da nizke obrestne mere za seboj potegnejo tudi diskontno obrestno mero. To je obrestna mera, s katero analitiki določajo sedanjo vrednost v dobičkih podjetij v prihodnosti. Z nizkimi obrestnimi merami se v prihodnost projecirani dobički podjetij zvišajo in s tem tudi cena delnice.
 • Zelo pomembno je tudi, da to oslabi dolar (USD), če predpostavimo, da obrestne mere v drugih državah ne padijo toliko kot v ZDA. Če npr. v Evropi dobite večje donose, bodo investitorji prodajali dolarje in kupovali evre, bo relativna vrednost dolarja padla.
 • Posledica padajoče realne obrestne mere je tudi naraščanje cene zlata. Razlaga bi lahko bila, da nižji oportunitetni stroški naredijo sredstva brez rednih izplačil (npr. plemenite kovine) bolj zanimiva. Zlato je zanimivo predvsem v obdobju padajočih obrestnih mer, še posebej kadar centralne banke nižjo vrednost svoje valute zaradi kupovanja državnih obveznic. Plemenite kovine ohranjajo relativno vrednost, ko imajo obveznice negativen realni donos.
 • Ker pa naloga centralnih bank ni, da drži obrestne mere nizko kot zadnje čase, ampak stimuliranje ekonomije preko monetarne politike, spreminjanja obrestnih mer ali kvantitavnige sproščanja. Ker je centralna banka spustila obrestno mero na 0%, njihova ciljna inflacija pa je 2%, se je pričakovana inflacija dvignila na okoli 2%. Če bo inflacija na tem nivoju vztrajala nekaj časa, se bodo tudi obresti začele dvigatiS tem pa se bo okolje za investicije v tvegane naložbe poslabšalo in veliko vlagateljev bo prodalo tvegane naložbe. S tem bo nastal pristisk na cene delnic. Ker pa ima FED poleg mandata stabilnosti cen tudi mandat polne zaposlenosti, mora po končani recesiji najprej spodbujati zaposlenost in se ne more takoj začeti spopadati z morebitno povišano inflacijo. S tem lahko povzroči pregrevanje gospodarstva. Zato pustijo obrestno mero nespremenjeno, na pregrevanje gospodarstva pa vplivajo z drugimi ukrepi npr. kontroliranjem višine obrestne mere obveznic. S tem dosežejo, da realne obrestne mere ne rastejo preveč in prehitro ter tako destabilizirajo trge. Oblikovalci monetarne politike so bolj tolerantni na visoka pričakovanja inflacije kot pa na visoko trenutno ali nominalno obrestno mero.
 • Nizke realne obrestne mere podpirajo tvegane naložbe. Če trenutna ali nominalna obrestna mera zraste in inflacija ostane stabilna, bodo realne obrestne mere zrasle in to ne bi bilo dobro za delnice. Nasprotno, če ob stabilnih nominalnih obrestnih merah pričakovana inflacija raste, bodo realne obrestne mere padle in to bi spodbudilo rast cene delnic.
TNX-T10YIE_GLD_SPX_2022-01-13_11-51-50
Ko se ameriški dolar krepi, se dogajajo slabe stvari
 • Rast in padec ameriškega dolarja (USD) ima lahko precejšnje posledice na gospodarstvo in posledično na portfolio investitorja. Dolga obdobja krepitve dolarja lahko povzročajo gospodarske pretrese kot je bile npr. latinsko ameriška dolžniška kriza v 1980ih ali azijska kriza v 1990ih. Nasprotno pa dolgo obdobje padanja dolarja lahko povzroči krepitev trgov, kot je bilo to npr. med leti 2002 in 2007. Ko vrednost dolarja raste, se na trgih dogajajo slabe stvari. Ko vrednost dolarja pada, ljudje razmišljajo o ponovni rasti. Ko govorimo o amerškem dolarju, imamo pogosto v mislih indeks DXY. Indeks pomeni relativno vrednost dolarja glede na druge svetovne valute (euro 57,6%, japonski jen 13,6%, britanski funt 11,9%, kanadski dolar 9,1%, švedska krona 4,2% in švicarski frank 3,6%). 
DXY_2022-01-10_11-29-17
 • Ko je dolar stabilen tudi drugi macroekonomski faktorji, ki premikajo trge, pridejo do izraza. Šibek dolar je navadno dober za globalna tveganja. Finančni pogoji so bolj ohlapni in s tem je dolar bolj dostopen za mednarodne posle. Močan dolar je navadno slab za globalna tveganja. Finančni pogoji so ostrejši in zato zamenjate lokalno valuto dolar pod slabšimi pogoji. To še posebej vpliva na države, pri katerih je trgovanje in investiranje odvisne od dolarja. Okolli 40% trgovskih računov izdanih izven ZDA in več kot 60% denarnih rezerv centralnih bank je v dolarjih. Veliko držav in veliko korporacij, ki poslujejo izven ZDA se je zadolžilo v dolarjih. In ti dolgovi so short pozicije na dolar. Torej nekdo, ki ima 100 mio dolarjev posojila v dolarjih, bo teh 100 mio dolarjev nekega dne moral vrniti. Če domača valuta v tem času pade, bo moral ta nekdo v domači valuti zbrati več denrja, da bo vrnil teh 100 mio dolarjev. Torej je ta nekdo v slabšem položaju. V primerih podobnih izven-ameriških transakcij, se dolar lahko uporabi kot orožje proti državi in jo lahko finančno celo uniči. Zato so vse bolj pogosti pozivi k zamenjavi dolarja za druge valute. 
DXY_SPX_EZU_EEM_2022-01-10_11-39-14
 • DXY - U.S. Dollar Currency Index
 • SPX - S&P 500
 • EZU - MSCI Eurozone ETF
 • EEM - MSCI Emerging Index Fund
 • Eden od načinov, kako lahko gledamo na razmerje med dolarjem in trgi je skozi nasmeh dolarja (uporabljati ga je začel strateg Morgan Stanleya Stephen Li Jen). 
dollar smile
 • Dolar je močan v obdobju negotovosti in nizkega tveganja. To je bilo obdobje ob koncu 2015 in začetku 2016, ko je bila cena nafte na visokem nivoju in je oklestila dobičke podjetij. 
 • Dolar je šibek, ko imamo v svetu obdobja koordinirane rasti. Ostale valute z visoko beta vrednostjo, valute držav v razvoju, navadno prekašajo dolar. To je bilo obdobje v sredini 2016, ko so države vložile veliko truda v podporo gospodarski rasti, Kitajska npr. je je poslala v sistem velike količine dolga, FED pa je obljubljal dvig obrestnih mer. 
 • Druga stran dolarjevega nasmeška je vrnitev močnega dolarja. Takrat se pričakije, da bo rast v ZDA prekosila ostale države. To se je zgodilo ob koncu 2016, ko je bil dolar močan po zmagi Trumpa na predsedniških volitvah in ko je dal podporo domači ekonomiji. 
 • Gibanje razmerja med indeksoma ekonomij v razvoju MSCI in S&P 500 je bilo precej skladno z gibanjem dolarja. Delnice držav v razvoju navadno presegajo donosnost ko je dolar šibek. Ob šibkem dolarju države v razvoju prehitevajo razvite države, še posebej ZDA. Na nasprotni strani pa so države po svetu med 2010 in 2020 rasle počasneje z nizko inflacijo, ko je bil dolar v trendu navzgor. V tem obdobju so trgi v ZDA rasli hitreje kot v državah v razvoju. Rasti so veliko prispevala tehnološka podjetja. Tuj kapital, ki je pritekal v rastoče delnice ter višje obresti na obveznice v ZDA v primerjavi z Evropo, je še utrdil rast dolarja. 
 • Leta 2008 je bila oster skok dolarja. Dolar je takrat odigral vlogo varnega zavetja, kljub temu, da so bile ZDA epicenter krize. 
 • Cene surovin so pogosto podane v dolarjih. Ko je dolar močan, so cene surovin v lokalnih valutah dražje.To ima negativen vpliv na povpraševanje. Ko dolar pade, tudi cene surovin v lokalnih valutah padejo, kar poveča zanimanje zanje. 
 • Krepitev dolarja pogosto pomeni zategovanje finančnih pogojev. Za ZDA je dobro, če je dolar raste, kar pomeni dobro ekonomsko kondicijo ZDA, vendar pa postavi v slab položaj države, ki so odvisne od poceni zadolževanja v dolarjih. 
 • Če je dolar visoko in je stabilen, se večina udeležencev na trgih lahko prilagodi. Hitre spremembe vrednosti dolarja tako navzgor kot tudi navzdol imajo prav tako lahko negativne posledice.
Lacy Hunt
In inflation prices rise faster than wages. And when prices rise faster than wages that puts very heavy burden on modest and moderate income households. When you are facing these basic necessity cost increases, you begin to lose confidence in political leadership. Even though the GDP was in 1970s growing rapidly because of all the military expenditures (Vietnam war), vast majority of households were getting worse off. 
In 1970s inflation dynamic had certain major components (in difference from 2021 flash recession): 1. Money supply growth did accelerate and we had 10% increase in the money supply in 1970s and it steadily went up. In that period the velocity of money was stable. When you get 10% increase in money and velocity is stable you get 10% increase in nominal GDP. There was another very critical element in the 1970s, we had the largest devaluation of the dollar in any decade in our history. 
When you have rapid monetary growth and velocity is stable and policy is pushing the dollar down than what happens is in a lot of industries the price leader is a foreign producer. When the foreign producer raises prices the domestic producers have an umbrella under which to rise prices. Now the money supply is decelerating, the velocity of money is not only stable, it appears to be decelerating and moreover, unlike the 1970s when you had a massive unprecedented decadal devaluation in the dollar, the dollar is working its way higher. In 1970s you have to take into account what happened to the dollar. The other difference is that we had very powerful demographics. The average age in 1970s was 29. Today we are approaching 40. And we were very lightly indebted economy. The government sector debt was beginning to rise because of the Vietnam war, but the private sector debt was not rising. 
Right now about 80% of households are suffering from a decline in their standard of living. Inflation is in base necessities like food and fuel. And for food and energy you don't have good substitutes. The share of basic necessities of modest and moderate income households in their total budget is much higher than the upper income households. And there is also an international effect. In the emerging economies of the World which have considerably less per capita income than we have. The percentage of their budgets for basic necessities is dramatically higher than it is in the US. And their currencies are falling. The commodities they buy are priced in dollars, the dollar is going up, for the emerging economies the impact on modest and moderate income households is very severe.
Inflation is a lagging economic indicator. When recession ends the inflation rate still goes lower. It is not until you get into a well advanced expansion that inflation goes up. When you are coming off a deep recession you need the inflation rate to fall for three reasons: 1. If you have inflation, prices rise faster than wages. If prices rise faster than wages, you immediately throw this adjustment onto the components of the society that are least able to deal with it. You undermine real wages (inflation is a regressive tax). In addition you need the prices to come down so that our manufacturers can sell more to the rest of the world, we need trade deficit to come down. When you have higher inflation you import more foreign goods so trade deficit is higher. 
Companies are now stockpiling their inventories. They go from hand in hand inventory just in time, and when hand in hand doesn't work like because of a pandemic, they have more than sufficient inventories in case of problems in deliveries.  They go from just in time to just in case. What we are seeing now is that firms are probably double or triple ordering and probably the same thing is happening with job postings. They do whatever they can to obtain employees. 2. You need lower interest rates. This causes nominal rates to fall, which boosts your interest sensitive sectors. There is a good reason that the inflation rate and interest rates need to fall in an early stage expansion. 
Lacy Hunt school of thought tells you that housing and autos lead every economic cycle in and out of recession. In September 1969 the jobless claims print as low as we have recently, two months later the economy was in recession. 
If inflation were to be sustained over long period of time it would take the bond yield with it. The critical issue is whether inflation is going to be sustained. I'm in the camp that it will not be sustained.
From 1870 to 2000 in real per capita terms  we grew 2,2% per annum. There's tons of academic research that shows that by 2000 we became a heavily indebted economy and since 2000 we have became far more indebted. Academic researches showed that once you reach the excessive debt levels that we had at some point in the late 1990s to early 2000s we should lost about one third of our growth rate against trend. We were growing at 2,2% from 1870 to 2000 since than we're only growing 1,1% per annum. At the end of 2019 before the pandemic hit our real per capita GDP was 17% below trend, now we are at 23 or 24% bellow trend. We are falling further and further below the trend. When your growth rate of the standard of living starts falling, the income and wealth divides increase. With all the help from the governments, we're making us all collectively worse off. 
When you coordinate monetary and fiscal policy (monetary policy was supposed to be independent of federal reserve policy) you didn't want the two central policymakers doubling up on policymakers. When you coordinate monetary and fiscal policy you move the total economy further and further in the direction of command and control. The influence of the government sector over the economy is becoming greater. The debt finance government multiplier is negative after three years, maybe sooner. Now it is negative 30 cents. If you engage in a dollar of debt financed activity, at the end of three years you get the increase in one dollar of debt finance something, but you lose private spending of dollar and thirty cents. When you go in the direction of command and control you reduce the private sector activity. The private sector has positive multipliers. When you increase command and control component, you increase the government activity and they have negative multipliers. When you move further and further  into the direction of government control you get increasingly inferior economic results (the law of diminishing returns). The result is, we are falling further and further below the trend. Where are we taking the economy with these decisions? Are we making people better off by these decisions? The end result is that we are not. 
The production function says that economic output is determined by technology interacting with land, labour and capital. If you begin to make use greater use of one of the factors of production such as debt capital initially economic output rises. We call that increasing returns. If you make further use of debt capital, GDP flattens out. It is called steady returns. And than if you still insist on using more debt capital, you go to negative returns. What the law of diminishing returns says is there is a phase in which debt can be used productively, than there is a phase when it is not effective, but it's not harmful. But now we are at the phase, where  the overuse of debt capital is so great, that it is detrimental. 
Velocity of money in the US peaked in 1997. Every new dollar of new money created two dollars and twenty cents of GDP. We're now down to one dollar and ten cents. In the EU velocity of money is 0,85. Each dollar of new M2 money is only creating 85 cents of new GDP. In Japan and in China the velocity of money is under 0,5 in both areas.
The average age in China is approaching 41. They had one child per family policy and they had more boy babies than girl babies. Every two years the average age in China is going to go up one year.  We (USA) are at 39. Positive demographics have a major impact on economic growth and inflation. Negative demographics are huge anti-growth, anti-inflation force. The demographics work through investment on economic growth and inflation. Think about the cost of forming a household, raising children, and the investment that that requires, cost of educating the children, investment required by firms producing for growing households, investment that has to be made by state and local governments, you need more water and sewer, more schools. Demographics will not give us higher inflation because we have fewer bodies to produce, that effect is there but it will be overwhelmed. 
If you give the FED the power to spend (FED has the power to lend, but not the power to spend) than in that case you will begin to get rampant inflation. In case of FED CBDC the US central bank will become the spender of last resort and in short order we would trigger Gresham's Law the bad money will chase out the good  and inflation would take off. MMT has already been tried, tested and failed (in last recession governments sent support directly to the people). What happened is that the government debt levels have gone up and the net result is that the economic growth rates have gone down in real per capita terms. The key to economic prosperity is hard work, creativity, ingenuity and that's really the source of our wealth. It's not in some government program. Over-reliance on debt is not a solution. To make FED's liabilities legal tender is moving further into the direction of command and control. In the USSR was not shortage of Rubles, it was shortage of everything else. 
Dual mandate of the FED: price stability mandate and labour mandate. Burns is charged with holding the interest rates unchanged and as economy started heating up in 1972 as a result of the major appreciation of the dollar and few other things that were marginally helpful, he had to keep increasing the money supply so the inflationary air pressure is built. The labour unions had made it very clear, that they would not agree to the wage controls unless prices, interests and dividends were controlled. When you meld the two, than you violate the basic fundamental purpose of  keeping the federal reserve and fiscal policy makers separate, bad things happens. FED should be simply committed to keeping the inflation rate low. That is the most beneficial thing that you can do for employment and for the well-being and welfare of the overwhelming majority of your households. It may seem that you are more caring to have dual mandate, but if you really want to help the most people you keep the inflation rate low. 

Jared Dillian in Peter Atwater
 • Kaj ustavi pretok denarja iz obvezniških trgov v delniške? En razlog za ta pretok je v inflaciji, drugi razlog je ta, da vedno več ljudi prodaja obveznice in beži iz gotovine ter investira v delnice. To povzroča pritisk na obresti, ker zaradi vedno nižjih obresti dolžniški instrumenti niso več zanimivi za investitorje.
 • FED bo leta 2022 dvignil obrestne mere vsaj 4 krat. Obrestna mera se bo dvignila na 2% in bo močno obrnila obrestno krivuljo. In ko imamo enkrat obrnjeno krivuljo, ura začne odštevati. Za tem imamo med nič in osemnajst mesecev, da nas doleti recesija.
 • Takoj ko bo Powel priznal, da imflacija ni prehodna, bo postala prehodna.
 • Kaj, če bi bila obrestna mera merilo zaupanja v FED in centralne banke na splošno? Če pogledamo nazaj v 1980ta leta zaupanja v centralne banke, da se spopadejo z inflacijo, skoraj ni bilo. Takrat so obrestne zrasle enormno. Od takrat naprej pa vidimo kako zaupanje raste. Ko imamo CPI pri 6,8% in obresti na 10 letno obveznico pri 1,5%, nam trg pravi, da bo FED uspešen pri znižanju inflacije v nekem obdobju.
 • 75% vseh opcij, s katerimi se trguje na NASDAQu je Teslinih. 
Ekonomska projekcija FED december 2021
Vir: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20211215.pdf

Vir: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20211215.pdf