Beta
  • Beta (ß) v trgovalskem svetu pomeni TVEGANJE, kako spremenljiva je neka delnica. Beta pove, kaj dela določena delnica v primerjavi s širšim trgom, Ponavadi je to index, v primeru ZDA je to ponavadi index S&P 500. Števlika pomeni ali se delnica giblje podobno kot širši nabor delnic, se giblje manj (je manj spremenljiv) ali se giblje bolj (je bolj spremenljiv). Lahko se giblje tudi zrcalno od širšega trga. Beto lahko določimo tudi za celoten portfolio. 
Beta
  • Predvidimo, da je črna linija širši trg oziroma indeks S&P 500. S&P 500 ima beta 1. Rdeča črta, ki se močno prilega črni ima beto okoli 1, lahko nekoliko manj ali nekoliko več. Giblje se približno tako kot trg. Modra črta je bolj spremenljiva. To pomeni, da je beta večja od 1, ker se giblje bolj kot indeks. Zelena črta je pa manj spremenljiva, se giblje manj kot indeks in ima beto nižjo od 1. Beta je lahko tudi negativna, kar pomeni, da se črta giblje zrcalno. Beta 2 pomeni, da se delnica giblje za dva kratno razdaljo indeksa. Torej, če se cena indeksa v določenem obdobju zviša za 10%, se bo cena delnice povišala za 20%. Če bo cena indeksa za 10% padla, se bo cena delnice znižala za 20%. Ko je beta nižja od 1, recimo 0,5, se bo cena delnica ob 10% spremembi indeksa spremenila za 5%. Torej z beto lahko predvidimo, za koliko se bo spremenila cena naše delnice, če predvidimo, da se bo indeks spremenil za določeno število odstotkov. Če predvidimo, da se bo indeks pri beti 1,8 povečal za 10%, se bo cena delnice povečala za 18%. Beta nam pomaga pri izbiri delnice, ki jo želimo dodati v naš portfelj. Ko je trg v pozitivnem trendu, hočemo v portfeljju delnice z visoko beto. Tako bomo dosegli večji donos, kot nam ga ponuja indeks. Ko je trg v padajočem trendu, teh delnic nočemo in jih zamenjamo za delnice z nizkim beta ali celo negativnim. Beta nam pomaga tudi pri sestavi našega portfelja. V portfelju hočemo imeti delnice z visokim beta, z nizkim beta in z negativnim beta. Tako dosežemo uravnotežen portfelj. 
  • Vendar pa beta ni napovedovalec, kam se bodo cene delnic gibale v prihodnosti. Podatek se nanaša na preteklo gibanje cen delnic in indeksa in na podlagi tega lahko predvidimo prihodnje obnašanje delnice. Vendar preteklost nam ne kaže vedno obnašanja v prihodnosti.
  • Beto lahko izračunamo za različna obdobja. Zato na različnih portalih lahko najdemo ralične vrednosti. Vse vrednosti so prave, odvisno je samo za kako dolgo obdobje potrebujete podatek.
  • Beta kaže samo eno stvar: to je obnašanje delnice glede na širši trg, torej kaže kako se obnaša glede na preostali trg. Ne pove nam pa dosti o stanju v panogi.